250 milyon, nagprotesta sa India kontra neoliberalismo

Inilunsad sa iba’t ibang estado ng India noong Nobyembre 26 ang pinakamalaking naitalang pambansang welga sa kasaysayan ng mundo. Sa kabila ng mga restriksyon ng lockdown, nagwelga ang mahigit 250 milyong mamamayan sa pangunguna ng 10 unyon sa paggawa at mga organisasyong magsasaka para batikusin ang mga neoliberal na repormang ipinatupad ni Prime Minister Narendra Modi kasapakat ang imperyalismong US sa gitna ng pandemya. Hinarang ng mga welgista ang mga riles ng tren at ang pangunahing ruta sa transportasyon ng mga estado ng bansa, at itinigil ang produksyon sa mga pagawaan. Itinaon ang protesta sa paggunita sa Araw ng Konstitusyon ng India.

Kabilang sa mga nagprotesta ang mahigit 12 milyong magsasaka mula sa mga estado sa hilagang bahagi ng India na nagmartsa tungong Delhi. Dala ng mga magsasaka ang mahigit sa 96,000 traktora na kanilang ginagamit sa pagsasaka. Kasama sa nagmartsa ang 10,000 kababaihan na mula pa lamang sa distrito ng Punjab.

Pangunahing mga panawagan ng mga welgista ang pagbabasura sa mga batas na nagtanggal sa pagtatakda ng pambansang presyo ng mga produktong agrikultural, at pribatisasyon ng mga empresang pagmamay-ari ng estado. Panawagan din nila ang pagpapatupad ng mga programa para itaguyod ang kapakanan ng mga manggagawa sa kanayunan at pagpapalawak ng ayuda para sa mga mamamayang apektado ng pandemyang Covid-19. Pinirmahan ng malawak na nagkakaisang prente ang pitong pinakabatayang kahilingan.

Kasalukuyang hinahambalos ng matinding resesyon ang India dulot ng pandemya. Ayon sa pinakahuling ulat, bumagsak ang gross domestic product (GDP) nito nang 24%, habang nasa 27% naman ang tantos sa disempleyo sa bansa.

Source: PRWC » 250 milyon, nagprotesta sa India kontra neoliberalismo (cpp.ph)

  • 863